Rpniecisko avriju riska novrtanas krtba un riska samazinanas paskumi
 
Rg
19.06.2001.
Stjas spk no
01.07.2001.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi nr. 259. :

Rpniecisko avriju riska novrtanas krtba un riska samazinanas paskumi

Izdoti saska ar misko vielu un misko produktu likuma 11.panta otro dau

22.06.2001. "Latvijas Vstnesis" /; "LV D", 2001., . burtn. nr. ???

I. Visprgie jautjumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. krtbu, kd novrtjams tdu rpniecisko avriju risks, kuras saisttas ar bstamajm miskajm vielm un bstamajiem miskajiem produktiem (turpmk - bstams vielas), kas atrodas vai var atrasties vien vai vairkos objektos un to infrastruktr uzmuma (uzmjsabiedrbas), iestdes vai citas organizcijas teritorij (turpmk - uzmums);

1.2. rpniecisko avriju riska samazinanas paskumus;

1.3. bstams vielas (atkarb no to daudzuma un bstambas pakpes), uz kurm ie noteikumi attiecas.


2. Noteikumi attiecas uz uzmumiem, kuros o noteikumu 1.pielikum mints bstams vielas vai bstams vielas, kas pieder pie o noteikumu 1.pielikum mints bstamo vielu grupas vai bstambas klases, atrodas vai var atrasties, vai var rasties nekontroljamu misko procesu rezultt daudzumos, kas ir viendi ar o noteikumu 1.pielikum nordtajiem mazkajiem kvalificjoajiem daudzumiem vai lielki par tiem.


Noteikumi neattiecas uz:

2.1. Aizsardzbas ministrijas valdjum esoiem militriem uzmumiem vai objektiem;

2.2. darbbm ar jonizjoo starojumu avotiem;

2.3. bstamo kravu prvadjumiem rpus objekta teritorijas;

2.4. bstamo vielu transportu pa cauruvadiem;

2.5. dergo izrakteu izpti un ieguvi raktuvs, karjeros vai urbumos;

2.6. atkritumu apglabanas poligoniem un izgztuvm.


3. Bstams vielas uzmum atrodas vai var atrasties izejvielu, produktu, palgmaterilu, blakusproduktu, starpproduktu vai atkritumu veid, vai var rasties nekontroljamu misko procesu rezultt.


4. Objekts ir tehnoloiska vienba uzmum, kur rao, lieto, apsaimnieko vai uzglab bstams vielas. Objekt ietilpst visas iekrtas, kas un bves, cauruvadi, manas un mehnismi, instrumenti, uzmumam piederoie dzelzcea atzarojumi, doki, izkrauanas piesttnes objekta apkalpoanai, moli, noliktavas vai ldzgas bves (to skait peldoas), kas nepiecieamas objekta darbbai.


5. Rpniecisko avriju izraisa vai var izraist nekontrolts miskais vai tehnoloiskais process, nekontroltas darbbas vai citi nevlami notikumi. Nevlams notikums ir negatvas prmaias objekta ekspluatcijas gait, piemram, tehnoloiska vai mehniska rakstura bojjumi, neapzinta vai apzinta nepareiza ekspluatcija, k ar citas novirzes no tehnoloisk procesa rema vai rjie faktori.


6. Rpnieciskajai avrijai ir raksturga apjomga bstams vielas noplde, ugunsgrks vai sprdziens uzmum, kas nekavjoties vai pc kda laika rada nopietnus draudus videi, cilvka dzvbai, veselbai vai paumam uzmuma teritorij vai rpus ts.


7. Bstamba ir miskajai vielai vai miskajam produktam piemtoa paba vai fiziklais stvoklis, kas rada vai var radt kaitjumu videi, cilvka dzvbai vai veselbai.


8. Atbildg persona izstrd un veic ajos noteikumos paredztos rpniecisko avriju riska samazinanas paskumus, lai nodrointu objekt strdjoo, apkrtjo iedzvotju un sabiedrbas drobu un aizsargtu tos no rpniecisks avrijas kaitgs iedarbbas, k ar saglabtu kvalitatvu vidi, bet, ja notikusi avrija, - atjaunotu vides kvalitti.


9. Atbildg persona ir viena vai vairkas fizisks vai juridisks personas, kuras norko uzmuma panieks un kuras prvalda uzmumu vai objektu, ja tm ir tiesbas pieemt lmumus par uzmuma vai objekta ekspluatcijas skanu, ekspluatciju (tai skait tehnisko apkopi, remontu, rekonstrukciju vai citm prmaim ekspluatcijas gait) vai ekspluatcijas apturanu.


10. Novrtjot rpniecisko avriju risku (nevlamu seku iestans varbtbu noteikt laikposm vai konkrtos apstkos), k ar plnojot un izpildot riska samazinanas paskumus, atbildg persona:

10.1. nosaka iespjamos apdraudjumus - riska avotus un iespjamus nevlamus notikumus - objekt vai rpus t, kuri var izraist rpniecisko avriju vai tieus rpniecisks avrijas draudus;

10.2. izvrt rpniecisks avrijas iespjams sekas;

10.3. nosaka, kda nevlamu notikumu attstba var radt vissmagks sekas videi, cilvka dzvbai, veselbai vai paumam;

10.4. novrt tdas rpniecisks avrijas varbtbu, kura radtu vissmagks sekas videi, cilvka dzvbai, veselbai vai paumam;

10.5. izvrt paredzto vai veikto rpniecisko avriju riska samazinanas paskumu lietderbu un efektivitti;

10.6. novrt risku, ja uz objektu attiecas o noteikumu prasbas par drobas prskata izstrdanu;

10.7. izveido drobas sistmu, kas nodroina sistemtisku un regulru rpniecisko avriju riska novrtanu un riska samazinanas paskumu plnoanu, izvrtanu, izpildi un kontroli objekt vai visos uzmuma objektos, kas atrodas vien teritorij;

10.8. iesaista drobas sistmu kopj objekta darba organizcijas un vadbas sistm.


 

I. Visprgie jautjumi

II. Visprgs prasbas dokumentcijas sagatavoanai, iesnieganai un izskatanai

III. Rpniecisko avriju novranas programm iekaujam informcija

IV. Drobas prskat iekaujam informcija

V. Rpniecisko avriju novranas programmas vai drobas prskata iesnieganas un izvrtanas krtba

VI. Rpniecisko avriju novranas vai drobas prskata un papildinanas krtba

VII. Domino efekta novrtana un prasbas objektiem, kuri var izraist domino efektu vai kurus tas var ietekmt

VIII. Prasbas objektu un to apkrtnes teritoriju plnoanai un objektu nordanai teritoriju plnojumos

IX. Objekta avrijgatavbas plns

X. Objekta avrijgatavbas plna izvrtanas krtba un rpusobjekta plna izstrdanas krtba

XI. Informana par aizsardzbas un drobas paskumiem

XII. Objekta avrijgatavbas plna vai rpusobjekta avrijgatavbas plna stenoana

XIII. Paskumi rpniecisko avriju seku un avrijas risku izvrtanai un samazinanai pc rpniecisks avrijas

XIV. Objektu inspicana

XV. Novrtjuma finansjums

XVI. Noslguma jautjumi

Pielikumi:
1. Bstams vielas un to kvalificjoie daudzumi
2. Pieteikums par bstamajm vielm objekt
3. Rpniecisks avrijas izvrtanas un informcijas snieganas kritriji

 

 Copyright 2002.-2009.g. SIA "1. Variants"