Drosibas zimes un signalkrasojums free numerology compatibility by name site numerology compatibility india here site horoscope love compatibility leo numerology life path six chinese zodiac dragon compatibility with horse
home page
 
1998. gada 25.august
Rg
Spku zaude no
01.07.2002.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 318

Prasbas drobas zmju lietoanai darba viets

Izdoti saska ar likuma "Par darba aizsardzbu" 16.pantu
(27.08.1998. "Latvijas Vstnesis" nr. 246/247; "LV D", 1998., 28. burtn., nr. 481.)

I nodaa
Visprgie jautjumi

1. ie noteikumi nosaka prasbas drobas zmju lietoanai darba viets.


2. Drobas zme ir uz konkrtu objektu, darbbu vai situciju attiecinma zme, signlkrsojums, akustisks vai roku signls vai vrdiska sazia, kas sniedz drobas informciju darba viet.


3. Darba viets, emot vr attiecgo situciju, lietojamas das drobas zmes:

3.1. aizlieguma zme - zme, kas aizliedz darbbu, kura var radt bstamu situciju;

3.2. brdinjuma zme - zme, kas brdina par risku vai bstambu;

3.3. rkojuma zme - zme, kas norda uz konkrtu darbbu;

3.4. pirms paldzbas un glbanas papildizeju zme - zme, kas sniedz informciju par pirms paldzbas snieganas vietm un glbanas papildizejm (evakucijas izejm);

3.5. ugunsdrobas zme - zme, kas sniedz informciju par ugunsdzsbas ldzekiem un to atraans vietm;

3.6. informcijas zme - zme, kas sniedz papildu informciju (atirgu no 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5. apakpunkt mint satura);

3.7. signlkrsojums - krsojums ar specifisku nozmi;

3.8. izgaismota zme - zme, kas izgatavota, izmantojot puscaurspdgu vai caurspdgu materilu, un ir no iekpuses vai aizmugures izgaismota;

3.9. akustisks signls - kodts (iepriek noteikts) skaas signls, kas tiek prraidts ar signalizcijas ierci bez cilvka balss vai to atdarinoas mkslgas balss izmantoanas;

3.10. vrdiska sazia - sazia, kas sniedz kodtu (iepriek noteiktu) drobas informciju ar cilvka balsi vai to atdarinou mkslgu balsi, izmantojot piemrotu ierci;

3.11. roku signls - signls, kas sniedz kodtu (iepriek noteiktu) drobas informciju ar roku un plaukstu kustbm vai pozcijm personm, kuras izpilda apkrtjiem bstamus manevrus vai atrodas o manevru darbbas zon.


4. Darba devjs ar drobas zmm nodroina darba vietas, kurs risku vai bstambu nevar novrst vai samazint ar kolektvs aizsardzbas tehniskajiem ldzekiem, k ar darba organizcij lietotajiem ldzekiem, metodm un procedrm, un vi ir atbildgs par attiecgo drobas zmju uzturanu darba krtb. Darba devjs, izvloties drobas zmes, em vr jebkuru bstambas iespju darba viet.


5. Darbinieks iepazstinms ar darba viet lietotajm drobas zmm un drobas zmju (pai signlu un vrdiskas sazias) nozmi, k ar instrujams par drobas zmju lietoanu.


6. Darba viet, kur tiek izmantots ceu, dzelzceu, iekzemes densceu, jras un gaisa transports, izmanto drobas zmes, k ar attiecgo transporta veidu kustbas regulanas zmes, ja tas nav pretrun ar o noteikumu prasbm.


7. ie noteikumi neattiecas uz zmm, kuras lieto:

7.1. bstamu vielu un prepartu, produktu un iekrtu maranai tirg, ja attiecgajos normatvajos aktos nav atsauces uz iem noteikumiem;

7.2. ceu, dzelzceu, iekzemes densceu, jras un gaisa transporta kustbas regulanai rpus darba vietas.


 

SATURS

I. Visprgie jautjumi

II. Prasbas drobas zmm darba viets

III. Prasbas drobas zmm

IV. Prasbas drobas zmm uz konteineriem un cauruvadiem

V. Prasbas ugunsdzsbas ldzeku atraans vietas apzmanai

VI. Prasbas ru, bstamu vietu un transporta marrutu apzmanai

VII. Prasbas izgaismotm zmm

VIII. Prasbas akustiskiem signliem

IX. Prasbas vrdiskai saziai

X. Prasbas roku signliem

XI. Noslguma jautjums

Pielikumi:
1. Signlkrsojuma nozme
  2. Darba viets lietojams drobas zmes
  I. Aizlieguma zmes
  II. Brdinjuma zmes
  III. Rkojuma zmes
  IV. Pirms paldzbas un glbanas papildizeju zmes
  V. Ugunsdrobas zmes
3. Darba viets lietojamie roku signli

Total: 103134; Today: 3, on page: 0

© SIA "1. Variants" 2002.g.