Ugunsdrobas noteikumi UN-97
 
Rg
30.12.1997
Stjas spk no
01.02.1998.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi nr. . :

Ugunsdrobas noteikumi UN-97

Izdoti saska ar likuma "Par ugunsdrobu" 8. panta 1. punktu

30.12.1997. "Latvijas Vstnesis" 317/320; "LV D", 1997, 32. burtn. nr. ???

1. Visprgie jautjumi

1. Noteikumos ir lietoti di termini:

1.1. atbildg amatpersona - darba devjs, iestdes, civiliestdes vai militrs struktrvienbas vadtja;

1.2. darbi ar uguni - elektrometinana, gzes metinana, metlu grieana, darbi ar lodlampm, bitumena vai sveu vrana un atkritumu utulizcija;

1.3. darbinieks - o noteikumu izpratn - fizisk persona, kas ar uzmumu (uzmjsabiedrbu), iestdi, civiliestdi vai militro strukturvienbu atrodas darba, civildienesta vai militr dienesta attiecbs;

1.4. masu paskums - paskums, kur vienlaikus piedals vairk par 50 cilvkiem;

1.5. mea ugunsbstamba - faktoru komplekss, kas raksturo mea ugunsgrka izcelans iespju;

1.6. mea ugunsnedroais laikposms - laika periods, kad ir paaugstinta mea ugunsbstamba un tiek pas ugunsdrobas rems me un purvos;

1.7. mineralizta josla - ne mazk k 1.5 m plata, ldz augsnes minerlslnim attrta vai apvrsta augsnes josla, kas kav uguns izplatanos;

1.8. objekts - ka, telpa vai to kompleksi un tiem piekrtos teritorijas, kuru panieks vai valdtjs ir juridisk vai fizisk persona;

1.9. objekts, kur masveidgi uzturas cilvki - ka un telpas, kuras paredztas, lai tajs vienlaikus atrastos vairk par 50 cilvkiem;

1.10. sprdzienbstama zona - telpa, noteikts apjoms telp vai rj iekrt, kur ir izveidojusies vai var izveidoties sprdzienbstama koncentrcija;

1.11. smidzintjs - stacionrs automtisks ugunsgrka dzanas iekrtas elements ugunsdzsgas vielas izsmidzinanai deganas zon;

1.12. ugunsgrka dzanas iekrtas - stacionrs automtisks ugunsgrka dzanas sistmas ar automtisko, distances un vietjo vadbu. Stacionrs ugunsgrka dzanas iekrtas un sistmas;

1.13. ugunsdzsbas signldevjs - ugunsdzsbas signalizcijas iekrtas elements, kas fiks ugunsgrka pazmes un noraida signlu;

1.14. ugunsdzsbas hidrants - ugunsgrka dzanai paredzta ierce dens emanai no rj densvada tkla;

1.15. ugunsbstama zona - telpa, ts daa, apjoms telp vai ar rpus ts, kur atrodas degtspjgas vielas;

1.16. ugunsdzamais aparts - prnsjama, aprkota ar prvietoanas mehnismu vai stacionra ierce ar ugunsdzsgu vielu un aprkojumu ts ievadanai deganas zon ugunsgrka dzanai t skumstadij;

1.17. ugunsdzanas ldzeki - ugunsdzamie aparti, ugunsdzsbas inventrs un tehnika un ugunsdzsbas densapgde.


2. ajos noteikumos ir noteiktas ugunsdrobas pamatprasbas, kas jievro juridiskajm un fiziskajm personm neatkargi no objekta pauma formas un atraans vietas.


 

1. Visprgie jautjumi

2. Ugunsdrobas nodroinanas krtba

3. Rcba ugunsgrka gadjum

4. Objekta teritorijas uzturanas krtba
4.1. Visprgs prasbas
4.2. Ugunsdrobas paskumi meos
4.3. Kdras ieguves vietas

5. Prasbas drzkopju sabiedrbas teritorija

6. Objektu uzturanas krtba
6.1. Visprgs prasbas
6.2. Atptas, kulturas un sporta iestads
6.3. rstniecbas iestds
6.4. Pirmsskolas brnu iestds un izgltbas iestds
6.5. Viesncs, prvaldes iestu ks un telps un dzvojams mjs
6.6. Telps, kur izmanto miskos reaktvus
6.7. Tirdzniecbas un pakalpojumu objektos

7. Teritorijas, ku un telpu aprkojums
7.1. Ugunsdzsbas automtikas un ugunsgrka izzioanas sistmas
7.2. Ugunsdzsbas densapgde
7.3. Ugunsdzsbas tehnika, inventrs un ugunsdzamie aparti
7.4. Elektroietaises
7.5. Apkures sistmas un ierces
7.6. Vdinanas un gaisa kondicionanas iekrtas (sistmas)
7.7. Gzes ierces

8. Prasbas, kas jievro darbu izpildes gait
8.1. Bvdarbi
8.2. Darbi ar uguni
8.3. Darbi, kuros izmanto viegli uzliesmojous un degtspjgus idrumus

9. Prasbas masu paskumos

10. Prasbas tehnoloisko iekartu ekspluatcij

11. Prasbas transportldzeku izmantoan

12. Prasbas noliktavu ekspluatcij
12.1. Materilu noliktavs
12.2. Viegli uzliesmojou un degtspjgu idrumu noliktavs
12.3. misko vielu un minerlmslu noliktavs
12.4. iedraugu uzglabanas viets
12.5. Akmeogu un kdras noliktavs
12.6. Kokmaterilu uzglabanas viets
12.7. Darb ar degtspjgm gzm un gzes balonu noliktavs

13. Prasbas, kas jievro lauksaimniecb
13.1. Graudu noliktavs u graudu kalts
13.2. Raas novkanas, lopbarbas sagatavoanas un uzglabanas viets
13.3. Lopkopbas, zvrkopbas un putnkopbas objektos

14. Atbildba

15. Prejas jautjumi

Pielikumi:
1. Prasbas ugunsdrobas instrukciju izstrdanai
2. Ugunsdzamo apartu un ugunsdzsbas inventra izvle
3. Ugunsdrobas instruktu uzskaites urnls
4. misko vielu un materilu uzglabana
5. Iekja ugunsdzsbas densvada ugunsdzsbas krnu un to aprkojuma prbaudes urnls
6. Ugunsdzsbas sku prbaudes urnls
7. Ugunsdzamo apartu uzskaites urnls
8. Norkojums veikt darbus ar uguni

 

 Copyright 2002.-2009.g. SIA "1. Variants"