Saturs:

1. Vispārāgie jautājumi

2. Fizisko un juridisko personu pienākumi
2.1. Fiziskās personas pienākumi
2.1. Juridiskās personas vadītāja un darbinieku pienākumi

3. Ugunsdrošības prasības objekta teritorijā

4. Ugunsdrošības prasības mežā

5. Ēku un telpu uzturēšana
5.1. Vispārīgās prasības
5.2. Atpūtas, kultūras un sporta iestādes
5.3. Ārstniecības iestādes
5.4. Izglītības iestādes
5.5. Viesnīcas, biroju ēkas un dzīvojamās mājas
5.6. Laboratorijas, kurās izmanto bīstamas ķīmiskas vielas
5.7. Tirdzniecības un pakalpojumu objekti

6. Inženiertehniskās sistēmas un aprīkojums
6.1. Automātisko ugunsaizsardzības iekārtu ekspluatācijas vispārīgās prasības
6.2. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtas
6.3. Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas
6.4. Stacionārās dūmu kontroles iekārtas
6.5. Ugunsgrēka izziņošanas un evakuācijas vadības iekārtas
6.6. Ugunsdzēsības ūdensapgāde
6.7. Ugunsdzēsības tehnika, aparāti un inventārs
6.8. Elektroietaises
6.9. Apkure un ūdens sildīšana
6.10. Ventilācija un gaisakondicionēšana

7. Tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijas prasības

8. Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus

9. Ugunsbīstamie darbi
9.1. Vispārīgās prasības
9.2. Ugunsbīstamo darbu veikšana sprādzienbīstama vidē
9.3. Gāzes metināšana un elektrometināšana (griešana)
9.4. Bituma kausēšana
9.5. Darbi ar īpaši viegli uzliesmojošiem, viegli uzliesmojošiem un uzliesmojošiem šķidrumiem

10. Prasības masu pasākumos

11. Noliktavu ekspluatācijas prasības
11.1. Materiālu un izstrādājumu noliktavas
11.2. Īpaši viegli uzliesmojošu, viegli uzliesmojošu un uzliesmojošu šķidrumu noliktavas
11.3. Šķiedraugu glabāšanas vietas
11.4. Akmeņogļu un kūdras noliktavas
11.5. Degtspējīgu gāzu un gāzes balonu noliktavas

12. Transports
12.1. Automobiļu stāvlaukumi, garāžas un apkopes vietas
12.2. Degvielas un gāzes uzpildes stacijas
12.3. Sārmu un skābju akumulatoru uzlādēšana
12.4. Dzelzceļa transports
12.5. Ūdenstransports

13. Kokapstrāde un kokmateriālu uzglabāšanas vietas

14. Kūdras ieguves objekti

15. Lauksaimniecības objekti
15.1. Graudu noliktavas un graudu kaltes
15.2. Ražas novākšanas, lopbarības sagatavošanas un uzglabāšanas vietas
15.3. Lopkopības objekti

16. Noslēguma jautājumi

Pielikumi:
1. Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnāls
7. Ugunsdzēsības sūkņu pārbaudes žurnāls
8. Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada ugunsdzēsības krānu un to aprīkojuma pārbaudes žurnāls
9. Ugunsdzēsības aparātu un inventāra izvēle
10. Ugunsdzēsības aparātu uzskaites žurnāls
11. Apkures un ventilācijas ierīču tīrīšanas reģistrācijas žurnāls