2017
Ministru kabineta noteikumi Nr. 173 Spēkā no
Rīgā 2003.gada 15. aprīlis (prot. Nr. 21, 19. ) 18.04.2003.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nolikums

Izdoti saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 21. panta otro daļu
17.04.2003. Latvijas vestnēsis Nr.60; LVD 2003.g. 8.burtn.

I. Visprgie jautjumi

1. Valsts ugunsdzsbas un glbanas dienests ir Ieklietu ministrijas prraudzb esoa valsts prvaldes iestde (turpmk iestde), kas steno valsts politiku ugunsdrobas, ugunsdzsbas un civils aizsardzbas jom, k ar atbilstoi kompetencei veic glbanas darbus.


2. Iestdei ir zmogs ar papildint maz Latvijas valsts erboa attlu un pilnu iestdes nosaukumu. Iestdei ir karogs, emblma un devze.


3. Iestdei ir budeta konts, k ar ziedojumu un dvinjumu konts Valsts kas.


2003.-2024.g. SIA"1. VARIANTS"